Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.
 • E-mail: sekretariat@zskaweczyn.pl
 • Telefon: (0 63) 288 50 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie 49a, 62-704 Kawęczyn
 • E-mail: sekretariat@zskaweczyn.pl
 • Telefon: (0 63) 288 50 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Kawęczynie  jest usytuowane od  strony północnej. Wejście główne zaopatrzone jest
w podjazd  (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły korytarze, schody i balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy bramie wjazdowej znajduje się zatoka dla autobusów szkolnych przywożących uczniów do szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku takiej konieczności istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

7. Informacje na temat dostępności architektonicznej udziela dyrektor oraz sekretariat szkoły.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.