Zarządzenie nr 7.2022 w sprawie utrzymania monitoringu w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 8.2022 w sprawie wprowadzenia Polityki czystego biurka i czystego ekranu w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 9.2022 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenie mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 10.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 11.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 12.2022 w sprawie ustalenia trybu i koordynacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 13.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 14.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 15.2022 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 16.2022 w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 17.2022 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych i Kodeksu etyki nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 18.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 19.2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kluczami w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 21.2022 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Zarządzenie nr 22.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie nr 23.2022 w sprawie powołania zespołów nauczycielskich w roku szkolnym 2022/2023.


Zarządzenie nr 24.2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie


Zarządzenie nr 25.2022 w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023


Zarządzenie nr 26.2022 o dopuszczeniu programów nauczania


Zarządzenie nr 27.2022 w sprawie wprowadzenia tygodniowego rozkładu zajęć.


Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn. 


Zarządzenie nr 1.2023 w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Incydentami Związanymi z Bezpieczeństwem Informacji i Cyberbezpieczeństwem


Zarządzenie nr 2.2023 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych.


Zarządzenie nr 3.2023 Dyrektora w sprawie wprowadzenia tygodniowego rozkładu zajęć


Zarządzenie nr 4.2023 w celu właściwej realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


Zarządzenie nr 5.2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych


Zarządzenie nr 6.2023 w sprawie zestawów podręczników


Zarządzenie nr 7.2023 w sprawie materiałów ćwiczeniowych


Zarządzenie nr 8.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz zestawy materiałów ćwiczeniowych

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.